กฎระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ Website Regulation

ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย และกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวันดังนั้น สมาชิกสุเพิร์บ เฮลท์ มาร์เก็ตติ้ง พึงระลึกเสมอว่า การนำเสนอข้อมูล หรือการใช้ข้อมูลของท่านที่เกี่ยวกับธุรกิจสุเพิร์บเฮลท์ มาร์เก็ตติ้งทางอินเตอร์เน็ตจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบและจรรยาบรรณของสมาชิกสุเพิร์บ เฮลท์ มาร์เก็ตติ้ง รวมทั้งต้องไม่ฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดที่ท่านได้กระทำลงไปทั้งสิ้นสมาชิกสุเพิร์บ เฮลท์ มาร์เก็ตติ้ง สามารถทำโฮมเพจส่วนตัวของตนเอง เพื่อเป็นการแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆของท่าน ตลอดจนงานอดิเรก หรือภาพถ่ายของท่านเองสู่ผู้คนหรือเพื่อนฝูงของท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียนโฮมเพจของท่าน แต่ท่านพึงระมัดระวังมิให้โฮมเพจของท่านมีลักษณะของการกระทำผิดต่อกฎระเบียบและจรรยาบรรณของสมาชิกสุเพิร์บ เฮลท์ มาร์เก็ตติ้ง หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เช่น

1. ไม่กระทำการใดๆที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สิน หรือต่อชื่อเสียง
2. ไม่นำเสนอแผนธุรกิจ หรือเชิญชวนให้ผู้อื่นสมัครเข้าร่วมธุรกิจ หรือเพื่อการจำหน่ายสินค้าในลักษณะของการส่งเมลล์จำนวนมากๆ
3. ไม่กล่าวอ้างถึงสรรพคุณสินค้าที่เกินเลยกว่าความเป็นจริง และเจตนาให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
4. ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น โดยการนำข้อมูลหรือเรื่องราวส่วนตัวของผู้อื่นมาทำการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของตนเองโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
5. ไม่ละเมิดสิทธิเรื่องเครื่องหมายการค้าของบริษัท สุเพิร์บ เฮลท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ห้ามใช้รูปภาพ หรือตัดต่อข้อความใดๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนห้ามทำลิงค์กับบริษัทโดยมิได้รับอนุญาต หรือเจตนาให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด และสร้างความเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของบริษัทฯ

ทั้งนี้สมาชิกสุเพิร์บ เฮลท์ มาร์เก็ตติ้งต้องระลึกเสมอว่า การนำเสนอหรือใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกค์ทางอินเตอร์เน็ตนั้นสามารถทำได้ แต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้อง ทั้งต่อกฎระเบียบปฏิบัติและจรรยาบรรณของสมาชิกสุเพิร์บ เฮลท์ มาร์เก็ตติ้ง ตลอดจนอยู่ในกรอบของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพื่อให้ทุกๆคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข ได้รับความเป็นธรรม และยังคงดำรงไว้ซึ่งสิทธิและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน