ลืมรหัสผ่าน

*

 

คุณสมบัติและเอกสารประกอบ

ร่วมเป็นครอบครัวและทำธุรกิจกับ Superb

ขอต้อนรับท่านผู้สนใจร่วมสมาชิกของ Superb หากท่านเป็นผู้สนใจสุขภาพและต้องการเป็นผู้รู้จริงในการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีและชาญฉลาด โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของการบริโภคสินค้าที่เต็มไปด้วยการโฆษณาชวนเชื่อ โดยปราศจากความรู้ทั้งผู้บริโภค และ/หรือผู้ผลิตสินค้าที่ผลิตสินค้าไม่ได้ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายอย่างแท้จริงเหล่านั้น

นอกจากนั้นหากท่านเห็นว่าการมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโภชนาการและการดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเองแล้ว ท่านยังพร้อมที่จะถ่ายทอดเคล็ดลับการมีสุขภาพที่ดีให้กับผู้อื่นได้ด้วย
โดยการเป็นสมาชิกสุเพิร์บท่านจะได้รับสิทธิพิเศษจากการซื้อสินค้าในราคาสมาชิก ได้รับส่วนลดพิเศษในการสมัครเข้าอบรมต่างๆ และสิทธิพิเศษในการรับข่าวสาร โปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์ทดลอง หรือของสมนาคุณในโอกาสพิเศษต่างๆ อีกด้วย

เอกสารประกอบการสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
กรณีผู้สมัครเป็นนิติบุคคล ใช้เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ และสำเนาทะเบียนการค้า พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
กรณีเป็นชาวต่างชาติ ให้แนบสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)

ต้องการสมัครสมาชิก Superb ผ่านเว็บไซต์ กรุณาคลิกที่นี่

TOP